آدرس دفتر مرکزی : 

تهران – خیابان نجات الهی – خیابان خسرو – شماره ۴۲ 

تلفن : ۸۸۹۱۲۵۸۵ – ۰۲۱

موبایل مدیر تولید و سفارشات : ۲۴۰۷۵۸۲ – ۰۹۱۲